ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ УМАЊЕЊА

Поштовани,

На основу Одлуке о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом (Службени лист града Смедерева број 6 Књига 4/2017), Надзорни одбор ЈП Грејање Смедерево је донео одлуку о укидању умањења рачуна свим корисницима услугa централног грејања који су то право остваривали због неадекватне температуре у грејном простору у ранијем периоду.

Корисници који сматрају да им енергетски субјект не испоручује топлотну енергију која је довољна за постизање прописане температуре у грејном простору могу уложити рекламацију а предузеће ће поступити у складу са Одлуком о снабдевању града топлотном енергијом и извршити мерење.

Предузеће је у претходном периоду уложило знатна финансијска средства и извршило уградњу SCADA система, односно аутоматике и друге додатне опреме у котларницaма и припадајућим подстаницама.

Уграђена аутоматика је знатно допринела побољшању квалитета производње и дистрибуције топлотне енергије, а самим тим и подигла ниво квалитета услуге грејања у грејном простору што потврђује и чињеница да није било оправданих рекламација у претходном периоду, тако да постојеће пресуде које су донете у корист појединих зграда и корисника нису више оправдане.

Користимо ову прилику да обавестимо све заинтересоване кориснике да ради ближих информација и појашњења могу доћи лично у просторије предузећа сваког радног дана од 0800 до 1500, или се информисати преко управника зграда.

ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

ЈП Грејање Смедерево, као енергетски субјект позива све кориснике услуга централног грејања да закључе Уговор о снабдевању топлотном енергијом.

Закључивање Уговора је законом прописана обавеза и закључују га крајњи купац топлотне енергије и енергетски субјект у складу са законским одредбама и одредбама Одлуке о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл. лист града Смедерева“ бр. 6-Књига 4/2017).

Уговором се дефинишу права и обавезе енергетског субјекта и крајњег купца.

У прилогу Вам достављамо два примерка уговора, те Вас молимо да исти потпишете и један примерак вратите Предузећу, поштом или лично у просторије ЈП Грејање Смедерево, које се налазе на адреси Бранка Радичевића бр.8, радним данима од 08:00 до 15:00 часова.

Уговор се закључује  лично, или преко овлашћеног лица за заступање, уз  личну карту на увид, односно оверено овлашћење за заступање.

Документација неопходна за закључивање уговора:

  • Фотокопија личне карте или очитана лична карта са чипом;
  • Доказ о власништву (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону и др.)

УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ

 

ЕТАЛОНИРАЊЕ КАЛОРИМЕТАРА

Обавештавамо кориснике централног грејања кад којих је дошло до престанка рада мерних уређаја – калориметара, да исте могу сервисирати, еталонирати код овлашћених установа на основу акредитације издате од стране Акредитационог Тела Србије (АТС), на следећим линковима који су прилог овог обавештења.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ БЕОГРАД

 

ВУКАС МЕРИНГ ДОО