Obaveštenje o obustavi javnih nabavki do završetka vanrednog stanja

 Obaveštenje o obustavi javnih nabavki

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo korisnike naših usluga da se u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije broj 53-2561/2020 obustavlja neposredni kontakt sa svim korisnicima naših usluga, saradnicima i svim ostalim licima od 20.03.2020.godine.

S obzirom da nam je prioritet bezbednost naših korisnika i naših zaposlenih u obavezi smo da preduzmemo ovu meru.

JP GREJANJE SMEDEREVO sprovodi procedure koje su predviđene ovakvim okolnostima i preduzima sve neophodne mere predostrožnosti.

Plaćanje računa i usluga kao i svih drugih obaveza prema našem JP možete obavljati putem digitalnih servisa, poput e-banking i m- banking, zato što na šalterima našeg JP neće biti moguće od 20.03.2020.godine.

Tekući račin za uplatu računa :
AIK banka 105-590064-87
INTESA banka 160-7544-45

Poziv na broj : šifra korisnika sa računa za grejanje

Podnesci građana će se dostavljati elektronskim putem na internet adresu office@sdstambeno.rs.

Za sva pitanja i informacije na raspoganju vam je besplatna telefonska linija 0800/399993 svakog radnog dana od 8:00 do 14:00.

Obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodiće se do dana prestanka vanrednog stanja.
Smedervo, 23.03.2020.godine

Primer računa

Obaveštenje

Poštovani/a,

Koristimo ovu priliku da Vas obvestimo da su u svim poslovnim prostorijama JP Grejanja preuzete pojačane mere u cilju održavanja higijene prostora na najvišem nivou. Bezbednost naših korisnika i zaposlenih predstavlja glavni prioritet preduzeća.

Preduzeće pruzima sve neophodne mere predostrožnosti i sprovodi procedure koju su predviđene u ovakvim okolnostima. U cilju dodatne prevencije, preporučujemo korišćenje digitalnih servisa, poput E-Banking i M-Banking aplikacija za plaćanje računa.

Za sva pitanja i informacije na rapolaganju Vam je naš besplatan free fone 0800/399993 svakog radnog dana od 800-1530

Srdačno,
JP Grejanje Smederevo

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU UMANJENJA

Poštovani,

Na osnovu Odluke o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom (Službeni list grada Smedereva broj 6 Knjiga 4/2017), Nadzorni odbor JP Grejanje Smederevo je doneo odluku o ukidanju umanjenja računa svim korisnicima usluga centralnog grejanja koji su to pravo ostvarivali zbog neadekvatne temperature u grejnom prostoru u ranijem periodu.

Korisnici koji smatraju da im energetski subjekt ne isporučuje toplotnu energiju koja je dovoljna za postizanje propisane temperature u grejnom prostoru mogu uložiti reklamaciju a preduzeće će postupiti u skladu sa Odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom i izvršiti merenje.

Preduzeće je u prethodnom periodu uložilo znatna finansijska sredstva i izvršilo ugradnju SCADA sistema, odnosno automatike i druge dodatne opreme u kotlarnicama i pripadajućim podstanicama.

Ugrađena automatika je znatno doprinela poboljšanju kvaliteta proizvodnje i distribucije toplotne energije, a samim tim i podigla nivo kvaliteta usluge grejanja u grejnom prostoru što potvrđuje i činjenica da nije bilo opravdanih reklamacija u prethodnom periodu, tako da postojeće presude koje su donete u korist pojedinih zgrada i korisnika nisu više opravdane.

Koristimo ovu priliku da obavestimo sve zainteresovane korisnike da radi bližih informacija i pojašnjenja mogu doći lično u prostorije preduzeća svakog radnog dana od 0800 do 1500, ili se informisati preko upravnika zgrada.

POZIV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O SNABDEVANJU TOPLOTNOM ENERGIJOM

 

JP Grejanje Smederevo, kao energetski subjekt poziva sve korisnike usluga centralnog grejanja da zaključe Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom.

Zaključivanje Ugovora je zakonom propisana obaveza i zaključuju ga krajnji kupac toplotne energije i energetski subjekt u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Odluke o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom („Sl. list grada Smedereva“ br. 6-Knjiga 4/2017).

Ugovorom se definišu prava i obaveze energetskog subjekta i krajnjeg kupca.

U prilogu Vam dostavljamo dva primerka ugovora, te Vas molimo da isti potpišete i jedan primerak vratite Preduzeću, poštom ili lično u prostorije JP Grejanje Smederevo, koje se nalaze na adresi Branka Radičevića br.8, radnim danima od 08:00 do 15:00 časova.

Ugovor se zaključuje  lično, ili preko ovlašćenog lica za zastupanje, uz  ličnu kartu na uvid, odnosno overeno ovlašćenje za zastupanje.

Dokumentacija neophodna za zaključivanje ugovora:

  • Fotokopija lične karte ili očitana lična karta sa čipom;
  • Dokaz o vlasništvu (ugovor o kupoprodaji, odluka o dodeli stana, rešenje o nasleđivanju, izvod iz lista nepokretnosti, ugovor o poklonu i dr.)

UGOVOR O SNABDEVANJU TOPLOTNOM  ENERGIJOM (.DOC)

 

UGOVOR O SNABDEVANJU TOPLOTNOM  ENERGIJOM (.DOCX)

 

ETALONIRANJE KALORIMETARA

Obaveštavamo korisnike centralnog grejanja kad kojih je došlo do prestanka rada mernih uređaja – kalorimetara, da iste mogu servisirati, etalonirati kod ovlašćenih ustanova na osnovu akreditacije izdate od strane Akreditacionog Tela Srbije (ATS), na sledećim linkovima koji su prilog ovog obaveštenja.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD

 

VUKAS MERING DOO